Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Birinci Kısım- Amaç,Kapsam,Tanımlar   Madde 1 - Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Tanımlar İkinci Kısım - Tüketicinin Korunması  ve Aydınlatılması Madde   4 - Ayıplı Mal ve Hizmetler Madde  5 - Satıştan Kaçınma Madde  6 - Taksitli Satışlar Madde  7 - Kampanyalı Satışlar Madde  8 - Kapıdan Satışlar Madde  9 - Kapıdan Satışlarda  Satıcının Yükümlülüğü Madde 10 - Tüketici Kredisi Madde 11 - Süreli Yayınlar Madde 12 - Etiket Madde 13 - Garanti Belgesi Madde 14 - Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Madde 15 - Servis Hizmetleri Madde 16 - Ticari Reklam ve İlanlar Madde 17 - Reklam Kurulu Madde 18 - Zararlı ve Tehlikeli  Mal ve Hizmetler Madde 19 - Kalite Denetimi Madde 20 - Tüketicinin Eğitilmesi   Üçüncü Kısım - Tüketici  Kuruluşları   Madde 21 - Tüketici Konseyi Madde 22 - Tüketici Sorunları Hakem  Heyeti   Dördüncü Kısım- Yargılamaya  ve Cezaya İlişkin Hükümler   Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri Madde 24 - Üretimin, Satışın Durdurulması  ve Malın Toplatılması Madde 25 - Ceza Hükümleri Madde 26 - Cezalarda Yetki, İtiraz  ve Zamanaşımı   Beşinci Kısım- Çeşitli  Hükümler    Madde 27 - Denetim Madde 28 - Laboratuvar Madde 29 - Ödenek Madde 30 - Diğer Hükümler Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler Madde 32 - Kaldırılan Hükümler Madde 33 - Yürürlük Madde 34 - Yürütme     BİRİNCİ KISIM - Amaç,Kapsam,Tanımlar Madde  1 - Amaç  Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun  olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını  koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel  tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin  kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların  oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları  düzenlemektir. Madde 2 - Kapsam  Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında  tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü hukuki işlemi  kapsar.  Madde 3 - Tanımlar  Bu Kanunun uygulanmasında;  a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,  b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,  c) Mal: Ticaret konusu taşınır eşyayı,  d) Hizmet: Bir ücret yada menfaat karşılığında yapılan bedeni ve/veya  fikri faaliyetleri,  e) Standart: Türk Standartını,  f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai  olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,  g) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketciye  mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,  h) İmalatçı-Üretici: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere  tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin  hammaddelerini yahut ara mallarını üretenleri,  i) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek,  vakıf ve tüketim kooperatiflerini, İfade eder.  İKİNCİ KISIM - Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması  Madde 4 - Ayıplı Mal ve Hizmetler  Ambalajında, etiketinde,tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan  veya satıcı tarafından vaadedilen veya standartında tespit edilen  nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım  amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları  azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler  içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak  kabul edilir. Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketici,  malı teslim aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları  satıcı firmaya geri vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin  iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini  ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir.Tüketici bu taleplerden  herhangi birisini tercihte serbesttir. Satıcı tüketicinin tercih  ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ayıplı maldan ve/veya  ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı  satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı, müştereken  ve müteselsilen sorumludurlar.Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi  bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile  ile gizlenmişse, satıcı 15 gün içerisinde kendisine başvurulmadığını  öne sürerek sorumluluktan kurtulamaz. Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiş ise, ayıplı maldan  ve ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak  davalar, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye  teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabidir. Ancak  satıcı, satılan malın ayıbını tüketiciden hile ile gizlemiş ise,  2 yıllık zaman aşımı süresinden yararlanamaz. Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ayıplı  hizmetin yeniden görülmesi imkansızlaşmıssa veya amaca aykırı sonuçlar  doğuracak nitelikte ise, bedel iadesinde tüketicinin ayıplı hizmetten  sağladığı fayda kadar indirim yapılır. Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında yukarıdaki  hükümler uygulanmaz. Satışa sunulacak kullanılmış, tamir edilmiş veya ayıplı mal üzerine  veya ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla  okuyabileceği şekilde "Özürlüdür" ibaresini içeren bir  etiket konulması zorunludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura,  fiş veya satış belgesi üzerinde de gösterilir. Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir kat ya da reyon gibi  bir bölümünü sürekli olarak ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan  satıcılara yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.  Madde 5 - Satıştan Kaçınma  Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir"  ibaresi bulunmayan bir malın; ticari bir kuruluşun vitrininde, rafında  veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi, onun  stokta bulunduğu anlamına gelir.Satıcı teşhir ettiği malların satışından  kaçınamaz.Satılmadığı halde satılmış gibi gösteremez. Hizmetlerin satışından da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Satıcı, bir mal veya hizmetin satışını, o mal veya hizmetin kendisi  tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat veya süresi kadar satın  alınması ya da başka bir malın veya hizmetin saın alınması koşuluna  bağlı kılamaz. Malın ya da hizmetin belli miktar, sayı, ebat ya da süre koşuluyla  satılması, teamül, ticari örf veya adetten ise, üçüncü fıkra hükmü  uygulanmaz.  Madde 6 - Taksitli Satışlar  Taksitli satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden  ödeme hakkına sahiptir.Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından  az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir.Her  iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini  yapmakla yükümlüdür. Satıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde  kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa,  bu hak; ancak satıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda  ve tüketicinin ifa edilmemiş bir ediminin üzerinden en az dört hafta  geçmiş olması ve satıcının en az bir haftalık bir süre vererek muacceliyet  uyarısında bulunması koşullarıyla kullanılabilir.Taraflarca belirlenen  ve tüketiciye yazılı olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam  satış fiyatı hiçbir şekilde arttırılamaz. Taksitli satışlarda satıcı, aşağıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmek  ve taraflar arasında aktedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye  vermek zorundadır. a) Mal ve hizmetlerin peşin satış fiyatı,  b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı,  c) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faiz  oranı,  d) Ön ödeme tutarı,  e) Ödeme planı.  Madde 7 - Kampanyalı Satışlar  Gazete, radyo, televizyon ilanı vesair yollarla halka duyurularak  düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve malın  veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle  yapılan satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının  zamanında yapılmaması, fiyat, nitelik ve miktarında anlaşmalara  aykırı davranılması durumunda, satıcı, bayi, acenta, temsilci, imalatçı-üretici  ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kampanyalı satış olarak nitelendirilemeyen ancak, malın veya hizmetin  bilahere teslim veya yerine gtirilmesi koşuluyla yapılan her türlü  satışlar da birinci fıkra hükmüne tabidir. Kampanyalı satışlarda satıcı, 6 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında  belirtilen bilgilere ek olarak, "kampanya bitiş tarihi"  ve "malın veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih  ve şekli"ne ilişkin bilgileri de yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Taksitle yapılan kampanyalı satışlarda, 6 ıncı maddenin birinci  ve ikinci fıkra hükümleri de uygulanır.  Madde 8 - Kapıdan Satışlar  Kapıdan satışlar; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında,  önceden mutabakat olmaksızın yapılan değeri 1.000.000 Türk Lirasını  aşan, tecrübe ve muayene koşullu satışlardır. Bu tür satışlarda; tüketici, yedi günlük tecrübe ve muayene süresi  sonuna kadar malı, kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden, reddetmekte  serbesttir.Satıcı almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi  bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi, cayma  bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup ya da noter aracılığı  ile ulaşması veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 10  gün içerisinde tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içerisinde de malı  geri almakla yükümlüdür. Tüketici, malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermekle  ve kullanım sözkonusu ise, kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki  kaybı tazminle yükümlüdür.Malın tüketicinin zilyedinde bulunması,  başlıbaşına bir değer azalmasını ifade etmez. Mal veya hizmetin iadesi imkansızlaşmış veya iade amaca aykırı hale  gelmişse tüketici, bu mal veya hizmetten sağladığı fayda kadar bir  bedeli satıcıya ödemekle yükümlüdür. Satıcının mal veya hizmeti işyeri dışında satışa sunması, teamül,  ticari örf veya adetten ise, bu madde uygulanmaz. Taksitle yapılan kapıdan satışlarda, ayrıca 6 ıncı madde hükümleri  de uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen 1.000.000 liralık değer, her yılın Ekim  ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyatları  Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artar.Bu  durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan  edilir.  Madde 9 - Kapıdan Satışlarda  Satıcının Yükümlülüğü  Kapıdan satışlarda satıcı, hazırladığı sözleşme, fatura veya tesellüm  makbuzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazılmış  "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin  ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde malı reddederek  alım-satım işleminden cayma hakkının var olduğunu ve cayma ihbarının  satıcıya bildirimi tarihinden itibaren on gün içinde de tüketicinin  vermiş olduğu bedelin, kıymetli evrakın ve tüketiciyi bu hukuki  işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından  iade edileceği"ni bildiren bir belgeyi; sahip olduğu hakların  kendisine anlatıldığını, cayma hakkını açıklayan belgenin kendisine  teslim edilip satıcının açık adresinin bildirilmiş olduğunu beyan  eden ve tüketici tarafından da imzalanmış olan bir tutanak karşılığında  tüketiciye vermekle yükümlüdür. Satıcı tüketiciden almış olduğu imzalı belgeyi bir uyuşmazlık halinde  mahkemeye ibraz etmekle yükümlüdür.Satıcının bu belgeyiğ ibraz edememesi  halinde, satıcının bu belgede belirtilmiş olan borçlarını yerine  getirmemiş olduğu kabul edilir. Madde 10 - Tüketici Kredisi  Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına bir mal veya  hizmeti satın almak amacıyla tüketici kredisi almak için başvurmaları  durumunda banka veya finansman kuruluşları ile tüketiciler arasında  yazılı bir sözleşmenin yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının  da tüketiciye verilmesi zorunludur.Taraflar arasında akdedilen sözleşmede  öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhinde  değiştirilemez. Sözleşmede; a) Faizin hesaplandığı yıllık oran,  b) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı  ayrı belirtildiği ödeme planı,  c) Tüketici kredisi tutarı,  d) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,  e) İstenecek teminatlar,  f) Gecikme faizi oranı,  g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,  h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar, Aranır. Tüketici, banka veya finans kurumlarına borçlandığı toplam miktarı  önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da  birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir.Her iki durumda da banka  veya finans kurumları, ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon  indirimini yapmakla yükümlüdürler. Banka veya finans kurumlarının, tüketici kredisini, belirli bir  mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak  hukuki işlem koşulu ile vermeleri durumunda bunlar, satılan malın  ayıbından ötürü tüketiciye karşı satıcı ile müştereken ve müteselsilen  sorumlu olurlar.  Madde 11 - Süreli Yayınlar  Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, abonelik sözleşmesinde  yer alan fiyat ve niteliğe ilişkin koşullara aykırı davranılması  halinde, abone işlemlerini yapan sorumlu kişiye ya da yayın kurumuna  isteklerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek  taraflı son verebilirler. Yayıncı, abone ücretinin geri kalan kısmını  hiçbir kesinti yapmaksızın 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. Tüketicinin aboneliğe son verme isteği; yazılı bildirimin satıcıya  ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda 15 gün, haftalık yayınlarda  1 ay, aylık yayınlarda 3 ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli  yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe  konulur.  Madde 12 - Etiket  Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya  ambalajların yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir  şekilde o malın menşei, cinsi ve fiyatı hakkında bilgileri içeren  etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan  listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya  göre düzenlenerek asılır. Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul  ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler. Belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin  işleri yürütmekle görevlidirler.  Madde 13 - Garanti Belgesi  İthatçı veya imalatçı firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri  sanayi malları için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti  belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu  tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere  aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve asgari  bir yıldır. Garanti belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın  tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde,  gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması  halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka  herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile  yükümlüdür. Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın  süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması  hallerinde, tüketici, malın ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesini  satıcıdan talep edebilir. Satıcı bu talebi rededemez. Tüketicinin  bu talebine karşı satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı  müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanmasından  kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır. Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda  bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami  süreleri Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte müştereken tespit  ve ilanla görevlidir.  Madde 14 - Tanıtma ve Kullanma  Kılavuzu  Sanayi mallarından ithal edilmiş olanların, bakım, onarım ve kullanılmasına  ait tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslına uygun Türkçe tercümeleriyle,  yurt içinde üretilenlerin bakım, onarım ve kullanılmasını gösterir  Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarıyla birlikte satılması zorunludur. Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu  ile satılmak zorunda bulunduğunu Türk Standartları Enstitüsü ile  birlikte tespit ve ilanla görevlidir.  Madde 15 - Servis Hizmetleri  İthalatçı ve imalatçılar sattıkları sanayi malları için o malın  Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince, bakım,  onarım ve servis hizmetlerini yürütecekleri istasyonları kurmak  ve yeterli sayıda teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak  zorundadırlar. Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu  olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul  ve esasları Türk Standartları Enstitüsü ile müştereken tespit ve  ilanla görevlidir.  Madde 16 - Ticari Reklam ve İlanlar  Ticari reklam ve ilanların yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst  ve doğru olmaları esastır. Tüketici aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını  istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü,  şiddet hareketlerini ve suç işlemeye özendirici, kamu sağlığını  bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici  reklam ve ilanlar yapılmaz.  Madde 17 - Reklam Kurulu  Ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek,  bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanları incelemek ve inceleme  sonucuna göre 16 ncı madde hükümlerine aykırı hareket edenleri cezalandırmak,  sözkonusu reklam ve ilanları durdurmak ve/veya aynı yöntemle düzenlemek  hususlarında Bakanlığa öneride bulunmakla görevli bir Reklam Kurulu  kurulmuştur. Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri  belirlemede; ülke koşullarının yanısıra, reklamcılık alanında evrensel  kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır. Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından  yürütülen Reklam Kurulu; a) Bakanlıkça, yükseköğretim görmüş ve iktisat, maliye, hukuk ve  işletmecilik dallarından birinde veya birkaçında en az 10 yıllık  tecrübesi bulunan kişiler arasından görevlendirilecek bir üye,  b) Adalet Bakanlığı'nca bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler  arasından görevlendirilecek bir üye,  c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nca görevlendirilecek bir üye,  d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite  öğretim elemanları arasından seçeceği bir üye,  e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevlendireceği bir  üye,  f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir üye,  g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye,  h) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin kendi aralarından  seçeceği bir üye,  i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği  bir üye,  j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri  arasından seçeceği bir üye,  k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,  l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği  bir üye,  m) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,  n) Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye,  o) Mühendis Odaları Birliğinden bir üye,  p) İşçi Konfederasyonlarından iki üye, Olmak üzere onyedi üyeden oluşur. Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır.Süresi bitenler yeniden  görevlendirilebilir veya seçilebilir.Üyelikler herhangi bir sebeple  boşaldığı takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde  bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır. Kurul ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu herzaman Başkanın  çağrısı üzerine toplanır. Kurul, Başkan dahil en az dokuz üyenin hazır bulunması ile toplanır  ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak  üzere özel ihtisas komisyonları kurabilir.Kurulun bu komisyonlarda  görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli, ilgili kamu kuruluşlarınca  görevlendirilir. Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi  olanlara verilecek huzur hakkı ve kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine  ödenecek huzur ücreti Bakanlıkça belirlenir. Kurulun sekretaerya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir. Reklam kurulunun görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile  sekreterya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık  tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.  Madde 18 - Zararlı ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler  Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin kişi ve çevre  sağlığına zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malların  emniyetle kullanılabilmesi için üzerine veya ekli kullanım kılavuzlarına,  bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça görülecek  ve okunacak şekilde konulur veya yazılır. Bakanlık, hangi mal ve  hizmetlerin açıklayıcı bilgi ve uyarıları taşıması gerektiğini ve  bu bilgi ve uyarıların şeklini ve yerini Türk Standartları Enstitüsü  ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir.  Madde 19 - Kalite Denetimi  Bakanlık, tüketicinin can ve mal güvenliği ile fizik ve çevre sağlığına  ve bu konularda bilgilendirilmesine ilişkin, standartına göre veya  standartı yoksa standarda esas teşkil etmek üzere belirlenecek özelliklere  göre yapılacak kalite denetimi ile mal, hizmet ve tesislerin belgelendirilmesi  hakkındaki usul ve esasları, Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü  alarak tespit ve ilanla görevlidir. Ancak 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Turizm Bakanlığından  belgeli ve belgelendirilecek tesisler bu uygulamadan muaftır.  Madde 20 - Tüketicinin Eğitilmesi  Tüketicinin eğitilmesi konusunda her derecedeki okulların ders programlarına  Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır. Tüketicinin eğitilmesi ve aydınlatılması için kitap, mecmua ve broşür  çıkarılmasına ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda  programlar düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Tüketici Konseyinin  önerisi ile Bakanlıkça tespit ve ilan olunur.  ÜÇÜNCÜ KISIM - Tüketici Kuruluşları Madde 21 - Tüketici Konseyi  Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına  ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların tüketici lehine  çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasına yönelik  tedbirlere dair görüşleri ilgili mercilere iletmek amacıyla, Bakanlığın  koordinatörlüğünde bir "Tüketici Konseyi" kurulur. Tüketici  Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir bakanlık görevlisinin  başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma,  Tarım ve Köyişleri, Turizm ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama  Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı,  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü  Başkanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı,  Türk Belediyecilik Derneği, İşçi Sendikaları Konfederasyonları,  Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye  Barolar Birliği, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Türk Eczacılar  Birliği, Türk Tabibler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği,  Milli Kalite Konseyi, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve Tüketici  Örgütleri temsilcilerinden oluşur. Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin  sayı ve nitelikleri ile Tüketici Konseyine katılabilmek için tüketici  örgütlerinin sahip olmaları gereken asgari üye sayısı ve bu örgütlerin  Tüketici Konseyine göderecekleri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir.Ancak,  kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir  şekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayısının %50'sinden fazla  olamaz.Tüketici Konseyi yılda enaz birkez toplanır. Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar  Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  Madde 22 - Tüketici Sorunları Hakem Heyeti  Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile satıcılar arasında  çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla belediyelerle koordineli  olarak, en az bir "tüketici sorunları hakem heyeti" oluşturmakla  görevlidir. Başkanlığı Sanayii ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir  memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye  başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği  bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye,  ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği  bir üye ve tüketici örgütlerinin seçeceği bir üye olmak üzre başkan  dahil 5 üyeden oluşur. Ticaret ve Sanayi Odası ya da ayrı ayrı kurulduğu  yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği  üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf  ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir. Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici  sorunları hakem heyetinin başkanlığı en büyük mülki amir ya da görevlendireceği  bir memur tarafından yürütülür.Tüketici sorunları hakem heyetinin  oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince  re'sen doldurulur. Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği kararlar, tüketici  mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir.Uyuşmazlık konusu  mal veya hizmet bedelinin 5.000.000 Tl'yi aşmadığı hallerde, bu  heyetlerce verilmiş bir karar olmaksızın tüketici mahkemelerine  başvurulamaz.Bu parasal sınır, her yıl 8 inci maddenin son fıkrasında  gösterilen usul çerçevesinde yeniden belirlenir. 25 inci maddede cezai yaptırıma bağlanmış hususlara ilişkin uyuşmazlıklar,  tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetki kapsamı dışındadır. Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması, çalışması, usul  ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle  düzenlenir.  DÖRDÜNCÜ KISIM - Yargılamaya ve Cezaya İlişkin Hükümler Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri  Bu Kanunun uygulamasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara  tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek  Kurulunca belirlenir. Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve  Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.Tüketici  Mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun  Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.  Madde 24 - Üretimin, Satışın Durdurulması ve  Malın Toplatılması  Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık veya  tüketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması  ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava  açabilirler. Mahkeme, dava sonunda ayıplı malların toplatılması kararını vermişse;  ayıplı malın ve ayıbın niteliğine göre bu malların, satıcıya iade  edilip edilmemesine de karar verir.Ancak, malların toplatılması  için yapılan her türlü masraf, aleyhine karar verilen kişi tarafından  ödenmedikçe mallar kendisine iade edilmez. Dava konusu malları satış amacıyla elde etmiş olan üçüncü kişilerin  açacakları rücu davaları da asıl davaya bakan mahkemede görülür. Ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi  zararlar nedeniyle tek tek dava açma hakları saklıdır.  Madde 25 - Ceza Hükümleri  4 üncü maddenin yedinci fıkrasında, 5 inci maddenin birinci fıkrasına,  6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına, 7 inci maddenin üçüncü fıkrasına,  9 uncu maddenin birinci fıkrasına, 10 uncu maddenin birinci fıkrasına  ve 12 inci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler  hakkında 5.000.000 lira para cezası uygulanır. 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 13 üncü maddenin bir ve ikinci  fıkralarına, 14 üncü maddenin birinci fıkrasına, 15 inci maddenin  birinci fıkrasına, 27 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket  edenler hakkında 10.000.000 lira para cezası uygulanır. 16 ıncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında 200.000.000 lira  para cezası uygulanır.16 ıncı maddeye aykırılık, ülke düzeyinde  yayın yapan yazılı, sözlü, görsel vesair araçlar ile gerçekleşmiş  ise, cezanın on katı uygulanır.Bakanlık ayrıca ticari reklam veya  ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle düzeltilmesini ilgililerden  ister.Bu isteğe rağmen 16 ıncı maddeye aykırılığın devamı halinde,  Bakanlık ticari reklam veya ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle  düzeltilmesi talebi ile tüketici mahkemelerine başvurabilir. 18 inci ve 19 uncu maddeye aykırı hareket edenler hakkında 100.000.000  lira para cezası uygulanır. Ayrıca 18 inci madde uyarınca mecburi  standartına aykırı olarak imal edilen malın, tüketicinin, can ve  mal güvenliği ve sağlığı ile doğrudan ilginin bulunması ve standartına  intibak ettirilmesinin imkansız olması hallerinde tüketici mahkemesi,  doğrudan veya Bakanlığın başvurusu üzerine üretim ve satışın engellenmesi  için işyerinin kapatılmasına ve malın müsaderesine ve gerektiğinde  tüketim ve kullanım amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılmasına  karar verebilir. Bu fıkranın uygulandığı hallerde, verilip kesinleşen  işyeri kapatma karar özetleri, büyük harfle yazılmak suretiyle ve  kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatılan işyerinin göze çarpan  bir yerine yapıştırılır.Ayrıca karar özeti mahkemece Cumhuriyet  Başsavcılığına bildirilir ve masrafı daha sonra faillerden alınmak  üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de yayınlanan ve tirajı yüzbinin üzerinde  bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan  mahalli bir gazetede derhal ilan edilir. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, suçun aynı yıl içerisinde  tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanır.Para cezaları her yılın  başında Türk Ceza Kanununun Ek 2 inci madde hükümleri uyarınca arttırılır. Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari para cezaları,  bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına  engel olmaz.  Madde 26 - Cezalarda Yetki, İtiraz ve Zamanaşımı  25 inci maddenin; a) Birinci fıkrasında düzenlenen 12 inci maddenin bir ve ikinci  fıkralarına aykırılık halinde öngörülen cezalar belediye encümenlerince,  b) Üçüncü fıkrasında gösterilen cezalar Bakanlık tarafından,  c) Diğer cezalar o yerin mülki amiri tarafından verilir. Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası, idari niteliktedir.Bu  cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde  yetkili idari mahkemesine itiraz edebilir.İtiraz, idarece verilen  cezanın yerine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen hallerde  evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.İtiraz  üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir. 25 inci maddeye göre verilen para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarının verilmesine ilişkin  cezai zamanaşımı süresi bir yıldır. Zamanaşımı süresi bu Kanunun  hükümlerine aykırı fiilin işlendiği tarihte başlar. Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre, ihlalin sona  erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar.Karar aleyhine  yargı yoluna başvurulmuş olması tahsil zamanaşımını keser. Cezalar, cezayı vermeye yetkili merci tarafından yedi gün içerisinde  ilgilinin mensup olduğu meslek kuruluşuna bildirilir. BEŞİNCİ KISIM - Çeşitli Hükümler  Madde 27 - Denetim  Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri  ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika,  mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan  ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme  ve araştırma yapmaya yetkilidirler. Bu Kanunun kapsamına giren hususlarda yetkili ve görevli kişi ve  kuruluşlara her türlü bilgi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi  ve asıl ve onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.  Madde 28 - Laboratuvar  Bakanlık, bu Kanunun uygulanması için labaratuvarlar kurabilir veya  Bakanlıkların kurulu bulunan labaratuvarlarından istifade edebilir;  kalite kontrolü yapacak resmi ve özel kuruluş labaratuvarlarında  bulunması gereken asgari teknik özellikleri ilgili bakanlıklar ile  müştereken tespit ve ilanla görevlidir. Bakanlıkça yapılan denetimler sırasında alınan numunelerin tahlilleri  resmi veya özel kuruluş labaratuvarlarında yaptırılabilir.Tahlil  sonuçlarının standartına aykırı çıkması halinde, buna ilişkin tüm  giderler üretici kişi veya kuruluş tarafından ödenir. Bu giderler,  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.  Madde 29 - Ödenek  Bu Kanunla kurulan Tüketici Konseyi, tüketici sorunları hakem heyetleri  ve Reklam Kurulunun kuruluş ve çalışmalarına ilişkin masraflar ile  sair harcamalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Yeni kurulacak ve sermayeleri en az yüzmilyon Lira ve daha yukarıda  olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin  ve sermaye artırımı halinde artan kısmın binde ikisi nisbetinde  yapılacak ödemeler, TC Merkez Bankası nezdinde açılacak bir hesapta  toplanır.Bu hesapta toplanan paraların yüzde beşi bu Kanunun uygulanmasında  görev alan kuruluşlar tarafından, yüzde doksan beşi ise 4054 sayılı  Kanunla kurulan "Rekabet Kurumu" tarafından kullanılır.  Madde 30 - Diğer Hükümler  Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.  Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler  Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren  bir yıl içerisinde ilgili kamu kuruluşları, mesleki üst kuruluşlar  ve tüketici örgütlerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılır.Bakanlık,  bu Kanunun uygulamasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli  tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.  Madde 32 - Kaldırılan Hükümler  3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayılı  İthal veya Yurt İçinde İmal Edilen Taşıt Araçları, Motor, Makina  Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile Birlikte Satışı Hakkında Kanun  yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 Tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar bu mahkemelerde görülmesi  gereken davalara bakacak mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek  Kurulu belirler.  Madde 33 - Yürürlük  Bu Kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.  Madde 34 - Yürütme  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.